ผู้จัดการ

นางสาว ณัฐกานต์ พินิจมนตรี

ตำแหน่ง ผู้จัดการ - Manager
รับนโยบาย ร่วมวางแผนการปฏิบัติ และนำแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการควบคุม การปฏิบัติงานทุกคนให้เป็นไปตามแผนมีการนิเทศงาน มีการประเมินผลการทำงาน

PAGE TOP