ผู้บริหาร

น.ต.หญิง ผศ. ดร. วรานิษฐ์ โชคนิธินิรันดร์

ตำแหน่ง ผู้บริหาร/ผู้ประกอบการ - Director
กำหนดนโยบาย วางแผนระบบการทำงาน และการพัฒนา

PAGE TOP