หน้าที่ของศูนย์สุพิกา

ดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟู สุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง
ช่วยเหลือชุมชน เมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงาน แก่นักเรียน ผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse)
นักเรียนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Nurse aid / Care giver )
พัฒนาระบบการจัดบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน


วิสัยทัศน์ Vision

“สุพิกาจะเป็นผู้นำด้านการบริการดูแลผู้สูงอายุด้วยคุณภาพมาตรฐานสู่สากล”


พันธกิจ Mission

มุ่งมั่นจัดบริการดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพ ก้าวสู่ชั้นนำของประเทศและสู่สากล ด้วยคุณภาพมาตรฐานจริยธรรมและคุณธรรม


ค่านิยม Core Value

บริการดีมีคุณธรรมนำสู่คุณภาพ

PAGE TOP