สุพิกาเฮลท์แคร์เซอร์วิส ขอขอบพระคุณ สมาพันธ์สมาคมผู้ประกอบการด้านสุขภาพและคณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลบ้านแพร้ว ที่อนุเคราะห์สนับสนุนการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้แก่พนักงานและผู้สูงอายุทุกคน

สุพิกาเฮลท์แคร์เซอร์วิส ขอขอบพระคุณ สมาพันธ์สมาคมผู้ประกอบการด้านสุขภาพและคณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลบ้านแพร้ว ที่อนุเคราะห์สนับสนุนการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้แก่พนักงานและผู้สูงอายุทุกคน จะสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

PAGE TOP