ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 เข้าเยี่ยมและร่วมจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมีพยาบาล พร้อมนักกายภาพบำบัดและทันตแพทย์ เข้ามาบริการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและตรวจสุขภาพฟัน เคลือบฟูลออไรด์ให้ผู้สูงอายุทุกคน

ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 เข้าเยี่ยมและร่วมจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมีพยาบาล พร้อมนักกายภาพบำบัดและทันตแพทย์ เข้ามาบริการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและตรวจสุขภาพฟัน เคลือบฟูลออไรด์ให้ผู้สูงอายุทุกคน และยังสนับสนุนให้แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย นำมาใช้ในการป้องกัน Covid -19 อีกด้วย ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน ผอ. หัวหน้าพยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่สละเวลาเข้ามาบริการให้ผู้สูงอายุได้อย่างประทับใจมาก อย่างต่อเนื่อง

PAGE TOP